close
0911 8910 99

Về Elecenter

Hồ Sơ Năng Lực

NĂNG LỰC – KINH NGHIỆM CÔNG TY ELC

 

Công ty TNHH Elecenter ( ELC ) có đội ngũ kỹ sư đông đảo, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đang hoạt động của công ty. Phần lớn các kỹ sư được tốt nghiệp từ các trường Đại học Xây Dựng, Bách Khoa, Học viện công nghệ bưu chính  Viễn thông, Đại học mở…được tham gia các khoá đào tạo dài hạn cũng như ngắn hạn nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

STT

LOAÏI HÌNH CUNG CAÁP

SOÁ NAÊM KINH NGHIEÄM

I

CUNG CAÁP DÒCH VUÏ VIEÃN THOÂNG

 

1

Baûo döôõng maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä nhaø traïm BTS.

02

2

Baûo döôõng coät anten, baûo döôõng outdoor cho caùc traïm thu phaùt soùng di ñoäng

02

4

Thi coâng laép ñaët thieát bò 2G, 3G; 4G : thiết bị Nokia , thieát bò Ericsson , thiết bị Huwei, thiết bị ZTE

02

II

XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG

 

1

Caûi taïo nhaø traïm, heä thoáng ñaát ñieän, phuï trôï traïm BTS

02

2

Thi coâng xaây döïng tuyeán caùp quang

02

3

Laép ñaët coät anten töï ñöùùng vaø daây co vaø xaây döïng haï taàng nhaø traïm .

02

4

Thi công xây dựng nhà dân dụng

02

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
  THƯ NGỎ (27.03.2017)
  Giới Thiệu Công Ty (31.03.2017)